• Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 13

          Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 13 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 7 môn toán học  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2016 – 2017,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao […]


 • Đáp án HSG toán học lớp 7 – Đề số 12

          Đáp án HSG toán học lớp 7 – Đề số 12 là lời giải đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 7 môn toán học  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời […]


 • Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 12

          Đề thi HSG toán học lớp 7 – Đề số 12 là đề thi giao lưu lựa chọn các học sinh giỏi văn hóa khối lớp 7 môn toán học  huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang niên khóa 2015– 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không kể thời gian giao […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 11

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 11 là lời giải đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi niên khóa 2015 – 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 11

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 11 là đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi niên khóa 2015 – 2016,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 phút, không […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10 là lời giải đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 10 là đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9 là lời giải đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Thanh Chương , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là […]


 • Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9

        Đề thi HSG Toán học lớp 7 – Đề số 9 là đề thi khảo sát chất lương mũi nhọn chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Thanh Chương , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 […]


 • Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8

        Đáp án HSG Toán học lớp 7 – Đề số 8 là lời giải đề thi giao lưu chọn học sinh giỏi môn Toán học dành cho khối lớp 7 của phòng giáo dục huyện Anh Sơn , tỉnh Nghệ An niên khóa 2013 – 2014,  thời gian làm bài dành cho các em học sinh là 120 […]