• Đề thi thử vào 10 Tiếng Anh Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Tiếng Anh Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Tiếng Đức Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Tiếng Đức Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Tiếng Đức, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Tiếng Nhật Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Tiếng Nhật Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Tiếng Nhật, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Tiếng Pháp Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Tiếng Pháp Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Tiếng Pháp, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Vật lí Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Vật lí Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Địa lí Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Địa lí Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Địa lí, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Giáo dục công dân Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Giáo dục công dân Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Giáo dục công dân, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục […]


 • Đề thi thử vào 10 Hóa học Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Hóa học Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Lịch sử Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Lịch sử Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]


 • Đề thi thử vào 10 Sinh học Hà Nội 2019-2020

          Đề thi thử vào 10 Sinh học Hà Nội 2019-2020 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi chọn học sinh giỏi thử tuyển sinh học sinh vào lớp 10 THPT công lập của sở giáo dục và đạo tạo Hà Nội niên khóa 2018-2019. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà […]