• Đề thi học sinh giỏi Tin lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019

         Đề thi học sinh giỏi Tin lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019 là đề thi môn Tin học, một trong những đề thi Học sinh giỏi dành cho các học sinh lớp 9 của tỉnh Đắk Lắk niên khóa 2018-2019 do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức.       Tỉnh […]


 • Đề thi học sinh giỏi Sinh lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019

         Đề thi học sinh giỏi Sinh lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019 là đề thi môn Sinh học, một trong những đề thi Học sinh giỏi dành cho các học sinh lớp 9 của tỉnh Đắk Lắk niên khóa 2018-2019 do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức.       Tỉnh […]


 • Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019

         Đề thi học sinh giỏi văn lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019 là đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi Học sinh giỏi dành cho các học sinh lớp 9 của tỉnh Đắk Lắk niên khóa 2018-2019 do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức.       Tỉnh […]


 • Đề thi học sinh giỏi sử lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019

         Đề thi học sinh giỏi sử lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019 là đề thi môn Lịch sử, một trong những đề thi Học sinh giỏi dành cho các học sinh lớp 9 của tỉnh Đắk Lắk niên khóa 2018-2019 do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức.       Tỉnh […]


 • Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019

         Đề thi học sinh giỏi Hóa lớp 9 tỉnh Đắk Lắk năm 2018-2019 là đề thi môn Hóa học, một trong những đề thi Học sinh giỏi dành cho các học sinh lớp 9 của tỉnh Đắk Lắk niên khóa 2018-2019 do sở giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức.       Tỉnh […]