• Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Ngữ văn

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Ngữ văn là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Tiếng Anh – Ngày thứ hai

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Tiếng Anh – Ngày thứ hai là bài thi nói trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật […] • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Tin học – Ngày thứ hai

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Tin học – Ngày thứ hai là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Tin học – Ngày thứ nhất

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Tin học là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Tin học trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa học, sinh […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Vật lí – Thực hành

        Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Vật lí – Thực hành là bài thi thực hành trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Vật lí trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, […]


 • Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Vật lí – Ngày thứ hai

         Đề thi HSG PTTH quốc gia 2012-2013 Vật lí là đề thi trong kỳ thi lựa chọn những học sinh giỏi  môn Vật lí trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia niên khóa 2012-2013. Đối với 5 môn  tham dự các kỳ thi Olympic là : Toán học, vật lý, hóa […]