• Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng

  Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 12 – Cao Bằng. Hội […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng

  Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 12 – Cao Bằng. […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng

  Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 12 – Cao Bằng. Hội […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng

  Thủ khoa Khối C THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 12 – Cao Bằng. Hội […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng

  Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 12 – Cao Bằng là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 12 – Cao Bằng. […]


 • Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang

  Thủ khoa Khối B THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 11 – Hà Giang. Hội […]


 • Thủ khoa Khối C THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang

  Thủ khoa Khối C THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối C (Văn, Sử, Địa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 11 – Hà Giang. Hội […]


 • Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang

  Thủ khoa Khối D THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 11 – Hà Giang. […]


 • Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang

  Thủ khoa Khối A THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối B (Toán, Sinh, Hóa) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 11 – Hà Giang. Hội […]


 • Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang

  Thủ khoa Khối A1 THPT 2016 Cụm thi số 11 – Hà Giang là danh sách tôn vinh 100 bạn thí sinh lứa tuổi sinh năm 1998 đạt kết quả cao nhất khối A1 (Toán, Lý, Ngoại ngữ) trong kỳ thi THPT niên khóa 2015-2016 trên địa bàn Cụm thi số 11 – Hà Giang. […]