• Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 – Đề số 2

         Đề thi HSG Ngữ văn lớp 9 – Đề số 2 là đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


 • Đáp án HSG Ngữ văn lớp 9 – Đề số 2

         Đáp án HSG Ngữ văn lớp 9 – Đề số 2 là lời giải đề thi môn Ngữ văn, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


 • Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1

         Đề thi HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1 là đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


 • Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1

         Đáp án HSG Tiếng Anh lớp 9 – Đề số 1 là lời giải đề thi môn Tiếng Anh, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


 • Đề thi HSG Tin học lớp 9 – Đề số 2

         Đề thi HSG Tin học lớp 9 – Đề số 2 là đề thi môn Tin học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


 • Đáp án HSG Tin học lớp 9 – Đề số 2

         Đáp án HSG Tin học lớp 9 – Đề số 2 là lời giải đề thi môn Tin học, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]


 • Đề thi HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2

         Đề thi HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2 là đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm ở vùng […]


 • Đáp án HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2

         Đáp án HSG Vật lí lớp 9 – Đề số 2 là lời giải đề thi môn Vật lí, một trong những đề thi học sinh giỏi dành học sinh lớp 9 huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc niên khóa 2018-2019.       Tam Dương là một huyện trung du nằm […]