• Hướng dẫn phát triển website thương mại điện tử với Nopcommerce

       nopCommerce là một phần mềm mã nguồn mở (open-source) được viết cho lĩnh vực thương mại điện tử (eCommerce) được viết trên nền tảng (framwork) ASP.NET của Microsoft với ngôn ngữ lập trình được sử dụng chính là C#.  Đây là một giải pháp mang đầy đủ các đặc điểm phù hợp cho […]


 • Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle

        Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Sử dụng ADO.NET kết nối tới cơ sở dữ liệu Oracle thông qua sử dụng .NET Framework Data Provider dành cho Oracle nằm trong không gian tên System.Data.OracleClient được cung cấp sẵn trong thư viện .Net Framework của Microsoft bằng ngôn ngữ lập […]


 • Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref trong ngôn ngữ lập trình C#

        Truyền tham chiếu dùng từ khóa ref (ref method parameter) là việc sử dụng từ khóa ref cho các tham số khi định nghĩa các phương thức cho lớp, interface, struct trong ngôn ngữ lập trình C#.      Trong C#, chúng ta có 3 từ khóa dùng để hỗ trợ tham số truyền tham chiếu : in […]


 • So sánh giữa ASP.NET và ASP.NET Core

         ASP.NET và ASP.NET Core là 2 frameword hỗ trợ các nhà phát triển các ứng dụng web dựa trên nền tảng .Net Framework khác nhau, tùy từng điều kiện thực tế, môi trường phát triển, team work, kinh nghiệm của lập trình viên hay vấn đề tài chính bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 frameword để […]


 • Thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio

  Trong mỗi phiên bản công cụ phát triển Visual Studio của Microsoft đều hỗ trợ người dùng có thể sử dụng một hoặc nhiều phiên bản ngôn ngữ lập trình C#. Để thay đổi phiên bản ngôn ngữ lập trình C# trong Visual Studio, chúng ta có thể thực hiện như sau: Bước 1: Chọn […]


 • Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C#

        Visual Studio cho ngôn ngữ lập trình C# là công cụ không thể thiếu cho mỗi lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình C# trên nền tảng .Net Framework hay .Net Core. Đây là công cụ có giao diện trực quan, cung cấp và hỗ trợ nhiều phiên bản khác […]


 • Tham số truyền tham chiếu trong ngôn ngữ lập trình C#

        Tham số truyền tham chiếu (Passing an argument by reference) trong ngôn ngữ lập trình C# là một kỹ thuật liên quan tới việc ta định nghĩa một phương thức mà các tham số của nó sử dụng một trong các các thức truyền tham số sau: +  Tham số có kiểu dữ liệu tham chiếu […]


 • Tham số truyền giá trị trong ngôn ngữ lập trình C#

        Tham số truyền giá trị (Passing Value-Type Parameters) trong ngôn ngữ lập trình C# là một kỹ thuật lập trình liên quan tới việc chúng ta định nghĩa phương thức  mà tham số của nó sử dụng kiểu dữ liệu giá trị.       Khi phương thức sử dụng tham số với kiểu dữ liệu giá […]


 • Truyền tham chiếu in trong ngôn ngữ lập trình C#

        Truyền tham chiếu in (in method parameter) là việc sử dụng từ khóa in cho các tham số khi định nghĩa các phương thức cho lớp, interface, struct trong ngôn ngữ lập trình C#.       Trong C#, chúng ta có 3 từ khóa dùng để hỗ trợ tham số truyền tham chiếu : in […]